AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

BUDAQOVA SAHİBƏ İBRAHİM QIZI

BUDAQOVA SAHİBƏ İBRAHİM QIZI

“AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ŞÖBƏSİNİN ” şöbəsinin aparıcı elmi iş­çisi, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.

Budaqova Sahibə İbrahim qızı 21 mart, 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsini bitirib. 1988-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix institutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1992-ci ildə aspiranturanı bitirmiş. 1997-ci ildə, Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası, adlı namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və həmin ildə Tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1997-ci ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix institutunda AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ŞÖBƏSİN də işləyir

 şöbə­sində böyük elmi işçi kimi işə başlamışdır. 2010-cu ildən şöbənin aparıcı elmi işçisidir. 2 monoqrafiyanın, 50-dən çox məqalənin, xəritənin, 6 elmi tədris proq­ramının müəllifidir. Bir çox elmi və beynəlxalq konfransların iştirakçısı olub. Dövrü mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində elmi məqalələr ilə çıxışlar edir. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında paralel olaraq elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.

Budaqova Sahibə İbrahim qızı hal-hazırda AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun, “Azərbaycanın Tarixi Coğrafiyası” şöbəsinin aparıcı elmi iş­çisi, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 2017-ci ildən dosentdir.

Ailəlidir. 2 övladı var.

Məqalələri:
 

  1. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası // Bakı, Elm, 1998, 200 s.​

2. Naxçıvanın siyasi tarixi // Bakı, Elm və Təhsil – 2014, 108 s.​

3.​ Azərbaycan ərazisində ermənilərin törətdikləri qırğınlar (1918-1921-ci illər) 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Nəzəriyyə və təcrübə. №2. 2020

4.XVIII əsrdə Naxçıvan siyasi-inzibati bölgü sistemində. ​Tarix və onun problem­ləri. 1-2, Bakı, 2009, s.111-118

5. «Naxçıvan bu gün» islahatlar və perespektivlər. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan şəhəri. 5-6 oktyabr, 2007, 4 s.​

6. Naxçıvan diyarının şəhərləri orta əsrlərdə // Bakı, Elm, 2000, s. 146-154​

7. Qarakilsə (Sisian) IX əsr mənbələrində // Yaxın Şərqin aktual problemləri tarix və mədəniyyət. Bakı, 2001, 8 s.​

8. XIX əsrin əvvəllərində  Sisian (Sunik) vilayətinin kəndləri və əhalinin məşğuliyyəti . Bakı, Nurlan, 2004, s.17-24​

9. Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının öyrənilməsində ədəbi mənbələrin əhəmiyyəti // ADPU-nun Xəbərləri, 2005, s.151-158​

10. Naxçıvanda XVIII əsrdə elmi dünyagörüşü // Elmi əsərlər. 2005, 1,5 ç.v.​

11. Sisian vilayətinin tarixi coğrafiyası (XIX əsr) //Elmi əsərlər, №6,  Bakı, 2006, 08 s.​

12. Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının öyrənilməsində ədəbi mənbələrin əhəmiy­yəti. Tarix İnstitutu Konfrans materialları. 2007, 6 s.​

13. Naxçıvan diyarının inzibati ərazisi adlı xəritənin tərtibi (XVIII əsrin 30-cu illəri). Bakı, 2010, 1,5 ç.v.​

14. Naxçıvan vilayətinin inzibati ərazisi sistemi (XIX əsrin əvvəlləri). Elmi əsərlər AMEA Tarix İnstitutu, 7 s.​

15. Ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülmə siya­səti rus hərbi tarixçilərinin kameral təsvir­lərində, 5 s.​

16. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti  (1918-1921-ci illər). Azərbay­can və  Şərqi Anadoluda – Türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920) adlı III beynəlxalq elmi konfrans materialları. Bakı, 2016, 16 s.​

17. Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi beynəlxalq silahlı münaqişə kimi. Elmi məqalələrin məcmuəsi Qərb Universiteti №4, Bakı, 2012,  s.31-38​

18. Naxçıvan diyarının şəhərləri orta əsrlərdən sonrakı dövrlərdə (Naxçıvan, Azad, Culfa, Ordubad, Əylis) // Tarix və onun problemləri, 2014, 14 s.​

19. Naxçıvan Diyarının İdarə sistemi (XIX əsrin başlanğıcı). Yeni Türkiyə, 2015, s.621-624​

20. Xəzər  hövzəsi ərazilərinin tarixi coğrafiyası (ən qədim zamandan bu günədək)​Xəzəryanı dövlətlərin hüquqi statusu adlı beynəlxalq konfrans materialları 18 s.​

21. Naxçıvanda sənətkarlığın tarixi. Təsviri və tətbiqi sənət məsələləri. №1, 2017, 12 s.​

22. 1918-ci ildə İrəvan və Naxçıvan əyalətlərində erməni terror dəstələrinin törətdiyi soyqırımları tarixi coğrafiyası.

23. XX əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı cinayətlərinin tarixi coğrafi­yası adlı məqalə  // Ermənilərin Azərbaycana qarşı soyqırımı siyasəti (1918-1921-ci illər).

25. Polşa Respublikasının arxivlərində material toplamaq üçün elmi ezamiy­yət, 02.05, 2018 – 09.05.2018

26. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondu və Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası Azərbaycan Cümhuriy­yətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycanda Ordu quruculuğu və hərbi elmi praktik konfransında (20 iyun 2018-ci il) “Azərbaycanlıların Qafqaz cəbhəsində ideoloji işi” adlı məqalə 2 ç.v. 

27. “Azərbaycanın Dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” adlı Beynəlxalq elmi konfransın materialları “Paris sülh konfransında Azərbaycanın ərazisi və əhalisi məsələləri”, s. 114-119 (26-30 iyun 2018).

28. Strateji düşüncə konfransı Qafqaz: Tarix, çağdaş dövr, gələcək 27-28 sentyabr. Bakı: “Cənubi Qafqaz regionunda Naxçıvan mədəniyyətinin yeri və rolu”  2018, Bakı, Konfrans materialları. 

29. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə sərhədlər və  demoqrafik vəziyyət haqqında. 1,5 ç.v. Azərbaycan türk tarixi qurumu: “Tarix və  gerçəklik” jurnalında 

30. “Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı deportasiya, etnik təmizləmə və soyqırımı cinayətlərinin tarixi coğrafiyası (1801-1994-cü illər)” mövzusu üzrə yekun material toplamaq – 2,5 m.v. noyabr 2019

31. Naxçıvan diyarında əhalinin ənənəvi məşğuliyyət sahələri (XVIII əsrin II yarısı – XIX əsrin əvvəlləri) adlı məqalə - 2,0 ç.v. (istehsalda).

32. “XX əsrin əvvəllərində ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı cinayətlərinin tarixi coğrafiyası” – 1,5 m.v. noyabr 2019

33. “XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan diyarının  kameral təsviri” – 0,7 m.v. – Şopen, Qlinka və Petruşevskinin əsərlərində - 30, XI.2019

34. Amerika və Avropa ölkələri tarixi kursu üzrə proqram ​Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2012, 18 s.​

35. Asiya və Afrika ölkələri tarixi proqram // Azərbaycan Dövlət İqtisad Universi­teti. Bakı, 2012, 14 s.​

36. Beynəlxalq münasibətlər kursu üzrə proqram // Bakı-QU. 2008, 12 s.​

37. Qərb ölkələri kursu üzrə proqram // Bakı-QU. 2008, 108 s. və s.

Paylaş: