AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ASLANLI GÜNEL MOBİL QIZI

ASLANLI GÜNEL MOBİL QIZI

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Aslanlı Günel Mobil qızı 15 sentyabr 1985-ci ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olmuşdur. 2003-cü ildə H.Mahmudbəyov adına texniki-humanitar elmlər liseyini fərqlənmə attestatı ilə bitirib. 2003-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini fərlənmə diplomu ilə bitirib. 2007-ci ildə Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasının magistr pilləsinə daxil olub və  2010-cu ildə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2009-cu ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Əliyevşünaslıq” şöbəsində çalışır. Eyni zamanda 2018-ci ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurasının üzvüdür.

2018-ci  il iyulun 11-də “Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında dövlət siyasəti (2003-2013-cü illər) adlı tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə edib.

Elmi məqalələri:

Azərbaycan dilində

1.Azərbaycanda müasir gəncliyin formalaşmasında fiziki tərbiyənin və idmanın rolu // AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Elmi əsərləri”. Bakı, 2012, s. 299-305

2.“Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu"nda fiziki mədəniyyət motivləri”. Kitabi-Dədə Qorqud" və Türk dünyası. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2015, s.192-198

3.Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bədən tərbiyəsi və idmanla əhatə edilməsi sahəsində dövlət tədbirləri (2003-2013-cü illər). “Tarix və onun problemləri” jurnalı. Bakı, 2015, s. 329-336

4.İlham Əliyevin Milli Olimpiya Hərəkatının genişlənməsi sahəsində fəaliyyəti.  “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı, 2016, s.77-79

5.Müasir Olimpiya Hərəkatının inkişafının fəlsəfi əsasları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər”. 19 aprel 2017, s.204-208

6.Müasir Olimpiya Hərəkatının intibah və inkişafının ideoloji və fəlsəfi əsasları. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi əsərləri, s. 3-7

7.Yeniyetmələrin fiziki inkişafının formalaşdırılmasında məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili. Azərbaycan Respub. Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.  2017,  s.283-287

8. Ümumtəhsil məktəblərində kütləvi bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf yolları. Azərbaycan Respub. Təhsil Nazirliyi. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, Təknur, 2017, 144 s.(Metodik vəsait)

9. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrdə fiziki tərbiyənin təşkili. Azərbaycan Respub. Təhsil Nazirliyi. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, Təknur, 2017, 160 s. (Metodik vəsait)

10.Azərbaycan Respublikasında idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə dair (2003-2017-ci illər). AMEA Elmi əsərləri. 69-cu cild, 2018, s.209-219

Rus dilində

11.Организация физической культуры и спорта в образовательных и дошкольных учреждениях в Азербайджане. Международный научный журнал "Кафказ и Мир". Грузия, 2016, №21, с.235-240

12.Развитие массовой физической культуре и спорта в Азербайджане в 1993-2003 гг. Мiнстерство Освiтi Науки Украiни Херсонськи Державиний Университет Херсон, 2017

13.Развитие Национального Олимпийского Движения в Азербайджане (2003-2017-е гг.). Современная научная мысль. Москва, 2018, с. 148-154.

Elmi-ictimai fəaliyyəti (aşağıdakı əsərlərin çapa hazırlanmasında birbaşa iştirak etmişdir):

1. Yaqub Mahmudlu. (Mahmudov) Seçilmiş əsərləri VII cild. Bakı, “Təhsil”, 2011, 688 səh.

2. Yaqub Mahmudlu. (Mahmudov) Selected Works. Volume VIII. Baku, “Təhsil”, 2011, 672 pp.

3. Ягуб  Махмудлу (Махмудов) Избранные труды. Том XI. Баку, “Təhsil”, 2012,576 стр.

4. Yaqub Mahmudlu. (Mahmudov) Seçilmiş əsərləri XII cild. Bakı, “Təhsil”, 2012, 624 səh.

5. Heydər Əliyev. İki cilddə. 1-ci cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. -500 səh.

6. Heydər Əliyev. İki cilddə. 2-ci cild. Bakı: Turxan NPB, 2013.- 704 səh.

7. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar. 2 cilddə. I cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. – 668 səh.

8. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar. 2 cilddə. II cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. – 640 səh.

9. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003). 1-ci cild. Heydər Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016. – 704 səh.

10. Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild. İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016. – 716 səh.

Paylaş: